Sprawozdanie Komisji Europejskiej z dnia 30.9.2020

Sprawozdanie Komisji Europejskiej z dnia 30.9.2020

Pełna treść sprawozdania Komisji Europejskiej

We wnioskach czytamy:

Na podstawie powyższego wydaje się, że obecnie technicznie możliwe jest unikanie fluorowanych gazów cieplarnianych w nowych układach klimatyzacyjnych typu single split o wydajności chłodniczej poniżej 7 kW poprzez wykorzystanie czynnika chłodniczego R-290 (propan), chyba że krajowe ustawodawstwo lub kodeksy zabraniają jego wykorzystywania. Te ostatnie najwyraźniej uniemożliwiły do tej pory wprowadzenie takiego urządzenia na szeroką skalę w UE. Jednostki R-290 zapewniają dobrą efektywność energetyczną i są dostępne przy bardzo niewielkim wzroście cen, który prawdopodobnie zniknąłby, gdyby były masowo produkowane i wprowadzane do obrotu na dużą skalę.

W przypadku układów typu single split >7 kW wydaje się, że w dalszym ciągu konieczne jest stosowanie na tym etapie fluorowanych gazów cieplarnianych. W tym przypadku wykorzystanie R23 jest preferowane w stosunku do R410A, który był dotychczas konwencjonalnym wyborem czynnika chłodniczego, ponieważ wpływ R32 na klimat stanowi jedynie jedną trzecią wpływu R410A przy porównywalnej lub nawet lepszej efektywności energetycznej i oszczędności kosztowej. W związku z tym czynniki chłodnicze o współczynniku globalnego ocieplenia >750 w nowych urządzeniach nie są już potrzebne w małych układach typu single split, chyba że w zastosowaniach, w których zgodnie z prawem budowlanym i innymi wymogami prawnymi zabronione jest stosowanie łatwopalnego czynnika chłodniczego.

Z oceny obecnego rynku UE wynika, że większość małych układów typu single split sprzedawanych w UE nie zawiera już R410A. Zmiana ta została spowodowana przez środek polegający na wycofywaniu HFC, w tym wymóg objęcia urządzeń fabrycznie napełnionych systemem kontyngentów. Duża część rynku przestrzega już zatem wymogu wykorzystywania czynników chłodniczych jedynie w małych jednostkach typu single split o współczynniku globalnego ocieplenia wynoszącym mniej niż 750 od 2025 r.

Oczekuje się, że w nadchodzących latach wiedza, praktyki i know-how związane z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi w produkcji, instalacji, wykorzystaniu i zarządzaniu zakończeniem eksploatacji urządzeń klimatyzacyjnych będą dalej doskonalone oraz zwiększy się dostępność wykwalifikowanego personelu do ich obsługi. Podobnie 31 HCFO: nienasycone wodorochlorofluorowęglowodory, syntetyczne fluorowane i chlorowane rozwiązanie alternatywne (wymienione w załączniku II sekcja 1 rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych); CF3I: trifluorojodometan. 32 https://www.jraia.or.jp/english/side/MOP31_05.pdf 33 Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji. 34 Np. Global Cooling Prize: https://globalcoolingprize.org/ 11 oczekuje się, że zostaną poczynione dalsze postępy w zakresie rewizji norm i kodów w celu lepszego uwzględnienia rozwoju technologicznego, w tym w odniesieniu do czynników chłodniczych A3. Biorąc pod uwagę, że przygotowywanych jest szereg nowych mieszanin o niskich współczynnikach globalnego ocieplenia, prawdopodobnie kolejne rozwiązania alternatywne o niskich współczynnikach globalnego ocieplenia staną się gotowe do wprowadzenia na rynek w przewidywalnej przyszłości. Dalsze istotne zmniejszenie współczynników globalnego ocieplenia w rozwiązaniach alternatywnych, np. do poziomu poniżej 150, może być możliwe w małych układach typu single split w perspektywie średnioterminowej, jeśli powyższe ograniczenia zostaną skutecznie wyeliminowane.

Z oceny rynku wynika również, że kilku producentów/importerów sprzedaje już większe układy klimatyzacyjne typu single split (o napełnieniach wynoszących co najmniej 3 kg), układy typu multisplit i inne rodzaje układów klimatyzacyjnych, w których nie wykorzystuje się już tradycyjnego czynnika chłodniczego R410A. Ponownie dominującym czynnikiem chłodniczym jest R32, ale dostępne są również pewne zastosowania opierające się na R290 oraz czynnikach chłodniczych na bazie HFO. Biorąc pod uwagę fakt, że w wielu z tych rodzajów urządzeń wykorzystuje się większe wielkości napełnienia, co utrudnia wykorzystanie łatwopalnych czynników chłodniczych, całkowite wprowadzenie czynników chłodniczych bardziej przyjaznych dla klimatu zajmie w tego typu urządzeniach trochę czasu, ale w perspektywie średnioterminowej spodziewany jest duży postęp.

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu Komisja uruchomiła niedawno przegląd unijnych zasad dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych, który obejmuje ocenę i propozycję dokonania przeglądu rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych w czwartym kwartale 2021 r.35 Ustalenia zawarte w sprawozdaniu posłużą jako wkład techniczny do tego przeglądu

Zobacz również

Szkolenia

Powietrzne pompy ciepła- Warsztaty praktyczne

Powietrzne pompy ciepła- Warsztaty praktyczne

Termin: 22-04-2021 do 23-04-2021
*w sprawie ceny prosimy o kontakt z organizatorem
Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 29-04-2021 do 30-04-2021
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

Newslettery EPEE

Newslettery EPEE

Członkowie KFCh mogą po zalogowaniu pobrać najnowszy tygodniowy newsletter EPEE
Nota informacyjna IRR “State of the art of new technologies applied to chillers”

Nota informacyjna IRR “State of the art of new technologies applied to chillers”

IIR w najnowszej nocie podkreśla kluczowe znaczenie wysokiej efektywności energetycznej agregatów chłodniczych. 
zobacz wszystkie Aktualności
© 2021 KFCh