F-gazy - czynniki z grupy HFC

F-gazy - czynniki z grupy HFC
  Dz.U. Plik
Ustawa  z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych -  wersja obowiązująca od 23 września 2017 r. Dz. U. 2015, poz. 881 ze zm. Pobierz plik
Ustawa  z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych - wejście w życie 10 lipca 2015 r. Dz. U. 2015, poz. 881 Pobierz plik
Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, wzoru tego certyfikatu i jego opisu  oraz wysokości jednostkowych stawek opłat pobieranych przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców Dz.U. 2017.2421 Pobierz plik
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Dz.U. 2017.2419 Pobierz plik
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności  przy prowadzeniu działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane Dz.U. 2017.2417 Pobierz plik
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych Dz.U. 2017.2410 Pobierz plik
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie egzaminowania i certyfikowania personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych  i substancji kontrolowanych Dz.U. 2017.2402 Pobierz plik
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców Dz.U. 2017.2376 Pobierz plik
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wskazania podmiotu pełniącego funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców  oraz jednostki certyfikującej personel Dz.U. 2017.2123 Pobierz plik
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 października 2017 r. w sprawie dodatkowego egzaminu wymaganego w odniesieniu do agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni Dz.U. 2017.1924 Pobierz plik
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia podmiotu zamierzającego pełnić funkcję jednostki oceniającej personel oraz wzoru zgłoszenia podmiotu zamierzającego pełnić funkcję jednostki prowadzącej szkolenia Dz.U. 2015.2148 Pobierz plik
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego jednostek prowadzących szkolenia w zakresie odzysku substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, minimalnych wymagań dotyczących wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób prowadzących szkolenia, wzoru zaświadczenia o odbytym szkoleniu i wysokości jednostkowych stawek opłat Dz.U. 2015.2137 Pobierz plik
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za czynności realizowane przez jednostkę certyfikującą personel Dz.U. 2015.2074 Pobierz plik
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie autoryzacji oraz wzorów wniosków o wpis do rejestru Dz.U. 2015, poz. 2055 Pobierz plik
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wzorów wniosków o odstępstwa od zakazów dotyczących niektórych substancji kontrolowanych Dz.U. 2015.2052 Pobierz plik
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r.  w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych Pobierz plik
Sprostowanie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r.  w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych Pobierz plik
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/879 z dnia 2 czerwca 2016 r.  ustanawiające szczegółowe uzgodnienia dotyczące deklaracji zgodności przy wprowadzaniu do obrotu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła napełnionych wodorofluorowęglowodorami i weryfikacji tych deklaracji przez niezależnego audytora Pobierz plik
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji Europejskiej nr 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane Pobierz plik
Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 2015/2068 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, formę etykiet dla produktów i urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane Pobierz plik
Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1191/2014 z dnia 20 października 2014 r. określające format i sposób składania sprawozdania, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych Pobierz plik
Komunikaty, informacje i interpretacje krajowych władz (Ministerstwo Środowiska)
  Plik
Informacja Ministerstwa Środowiska z 1 lipca 2011 r. (po modyfikacji 16 stycznia 2015 r.) dotycząca certyfikatów przy wykorzystywaniu niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych w sektorze chłodnictwa klimatyzacji i pomp ciepła oraz w sektorze ochrony przeciwpożarowej po dniu 4 lipca 2011r Pobierz plik
Informacja Ministerstwa Środowiska z 1 lipca 2011 r. dotycząca certyfikatów przy wykorzystywaniu niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych w sektorze chłodnictwa klimatyzacji i pomp ciepła oraz w sektorze ochrony przeciwpożarowej po dniu 4 lipca 2011r (ARCHIWUM) Pobierz plik
Komunikat Ministerstwa Środowiska z 10 lipca 2009 r. w sprawie uznania ozonowych Świadectw Kwalifikacji jako "tymczasowe certyfikaty dla personelu" w zakresie stosowania czynników HFC (wyłącznie do 3 lipca 2011 r.)  (ARCHIWUM) Pobierz plik
Ogłoszenie Ministerstwa Środowiska z 8/2008 w sprawie certyfikacji personelu i firm branży chłodnictwa i klimatyzacji (ARCHIWUM) Pobierz plik
Ogłoszenie Ministerstwa Środowiska z 11/2007 wyjaśniające postanowienia Rozporządzenia PEiR nr 842/2006 (ARCHIWUM) Pobierz plik

Szkolenia

GDAŃSK - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

GDAŃSK - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 25-06-2024 do 26-06-2024
Szkolenie przygotowujące do egzaminu i egzamin dla otrzymania certyfikatu UDT.
Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

Instalator urządzeń chłodniczych - wejście do zawodu

Termin: 26-06-2024 do 28-06-2024
Pierwszy krok dla wszystkich zaczynających pracę z urządzeniami chłodniczymi (pompami ciepła, klimatyzatorami, szafami chłodniczymi etc.)

Aktualności

Nowe Władze Krajowego Forum Chłodnictwa

Nowe Władze Krajowego Forum Chłodnictwa

Pani Ewa Domagała [Compact Technika Chłodnicza] Prezesem Zarządu XIII kadencji
Walne Zebranie i Konferencja branżowa dla Członków Forum już w piątek 7 czerwca 2024

Walne Zebranie i Konferencja branżowa dla Członków Forum już w piątek 7 czerwca 2024

Zapraszam uprawnione osoby z organizacji Członkowskich do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków "Krajowego Forum Chłodnictwa" Związku...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2024 KFCh