Unijne konsultacje społeczne projektu zrewidowanych wytycznych dotyczących pomocy państwa na ochronę środowiska i energetykę (EEAG).

Unijne konsultacje społeczne projektu zrewidowanych wytycznych dotyczących pomocy państwa na ochronę środowiska i energetykę (EEAG).

7 czerwca Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne projektu zrewidowanych wytycznych dotyczących pomocy państwa na ochronę środowiska i energetykę (EEAG). Wytyczne określają, jakie środki po 2022 r zakwalifikują się do wsparcia publicznego w formie pomocy państwa.

  • W punkcie 4.2 projektu określono zasady udzielania pomocy publicznej wspierającej poprawę efektywności energetycznej i środowiskowej budynków. Obejmuje to poprawę efektywności energetycznej urządzeń grzewczych lub chłodzących wewnątrz budynku. W przypadku renowacji istniejących budynków środek musi prowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną o co najmniej 20% (30% w przypadku podejścia etapowego przez 3 lata).
  • Dokument dodałby kilka nowych kategorii działań kwalifikujących się do pomocy. Na przykład działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) mogą być pod pewnymi warunkami zgodne z zasadami rynku wewnętrznego. Obejmuje to między innymi pomoc na produkcję energii odnawialnej i niskoemisyjnej, pomoc na efektywność energetyczną, w tym wysokosprawną kogenerację, oraz pomoc na wychwytywanie, składowanie i wykorzystanie dwutlenku węgla (CCUS).
  • Zrewidowane zasady obejmują kilka nowych środków przyspieszających wycofywanie energii z paliw kopalnych. Na przykład Komisja zezwoli na rekompensaty rządowe z tytułu zamykania elektrowni łupkowych, węgla kamiennego i brunatnego, o ile będzie to stanowić zachętę do zamykania elektrowni przed końcem ich ekonomicznego okresu eksploatacji.
  • Wytyczne uwzględniają również potencjał energetyki gazowej i obiektów przemysłowych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w krótkim okresie, ale zwracają uwagę na ich długoterminowe negatywne skutki środowiskowe w porównaniu z inwestycjami alternatywnymi. W związku z tym przepisy zobowiązują państwa członkowskie do wyjaśnienia, w jaki sposób inwestycje w tego rodzaju infrastrukturę przyczynią się do osiągnięcia unijnego celu zerowego netto na 2050 r. i w jaki sposób planują, aby nie stała się ona aktywem osieroconym.
  • W zakresie działań na rzecz ochrony środowiska zmienione zasady zostałyby poszerzone o np. zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń oraz naprawę szkód w środowisku. W szczególności pomoc państwa będzie dozwolona, ​​jeśli pomoże firmom wyjść poza unijne normy ochrony środowiska lub spełnić normy UE, które jeszcze nie obowiązują. . W wytycznych wspomniano, że szczególna uwaga zostanie poświęcona w tym względzie kryteriom i zasadom „nie powodowania znaczącej szkody” (DNSH) ustanowionym w rozporządzeniu w sprawie taksonomii UE. .
  • Kolejne kroki: Projekt wytycznych jest otwarty do konsultacji społecznych do 2 sierpnia 2021 r. Komisja Europejska planuje przyjąć zmienione przepisy do końca tego roku, tak aby weszły one w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Więcej informacji w najnowszym newsletterze EPEE dostępnym dla członków KFCh.

 

 

Zobacz również

Szkolenia

Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

WARSZAWA - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 07-09-2021 do 09-09-2021
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie

Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 07-09-2021 do 09-09-2021
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

Prognozy dla unijnego rynku pomp ciepła po roku 2030

Prognozy dla unijnego rynku pomp ciepła po roku 2030

Komisja Europejska rozważa ustanowienie nowego autonomicznego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) obejmującego emisje gazów cieplarnianych...
Światowy Dzień Chłodnictwa / Word Refrigeration Day

Światowy Dzień Chłodnictwa / Word Refrigeration Day

Światowy Dzień Chłodnictwa odbywa się od trzech lat 26 czerwca w dzień urodzin lorda Kelvina. Celem święta jest zwiększania świadomości roli...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2021 KFCh