KRAJOWE FORUM CHŁODNICTWA
Związek Pracodawców

Główne cele działalności i sposoby ich realizacji:

Nadrzędnym celem działalności KRAJOWEGO FORUM CHŁODNICTWA jest rozszerzanie swobody i możliwości współpracy oraz porozumienia pracodawców branży chłodniczej ze środowiskiem pracowników oraz użytkowników urządzeń chłodniczych, podnoszenie standardów etycznych i zawodowych w tej dziedzinie. Celem Związku jest także ochrona środowiska naturalnego oraz szeroko pojęta edukacja w zakresie ekologii, technologii, finansów, organizacji i zarządzania. Szczególnym zadaniem Związku jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, naukowej i oświatowej w zakresie technologii chłodniczych oraz substancji zubożających warstwę ozonową i powodujących nasilanie efektu cieplarnianego. Ponadto:

 • ochrona praw i interesów firm z branży, a głównie członków FORUM, szczególnie wobec organów państwowych oraz przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji,
 • ochrona praw i interesów klientów branży chłodniczej,
 • współtworzenie i opiniowanie aktów prawnych, norm, wymagań technicznych i innych w zakresie urządzeń chłodniczych,
 • integracja firm branży chłodniczej, szczególnie w zakresie egzekwowania aktów normatywnych krajowych i międzynarodowych,
 • opracowanie i egzekwowanie branżowego kodeksu etycznego,
 • przystosowanie branży chłodniczej do włączenia Polski w struktury Wspólnoty Europejskiej.

 

Sposoby realizacji:

 • przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji, nierzetelności handlowej, montażowej, serwisowej i gwarancyjnej wobec klientów, m.in. poprzez jej ujawnianie,
 • kształtowanie popytu na urządzenia i wyroby o sprawdzonej wysokiej jakości, posiadające stosowną legalizację
 • reprezentowanie członków FORUM wobec organów ustawodawczych i wykonawczych, m.in. w zakresie legalizacji (certyfikacji) urządzeń i certyfikacji personalnej,
 • wymiana wiedzy i doświadczeń poprzez organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji naukowych itp.,
 • wspieranie rozwoju kształcenia zawodowego, związanego m.in. z obsługą i serwisowaniem nowoczesnego sprzętu chłodniczego,
 • organizacja i prowadzenie działalności szkoleniowo-certyfikacyjnej we wszelkich aspektach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw branży chłodniczej i klimatyzacyjnej,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej,
 • wpływ na organizowanie prestiżowej imprezy targowej branży chłodniczej,
 • współpraca z organizacjami z innych krajów o podobnym profilu działalności oraz organizacjami międzynarodowymi związanymi z chłodnictwem,
 • prowadzenie mediacji w sporach z klientami z branży chłodniczej pod względem prawnym i technicznym,
 • rzeczoznawstwo na rzecz członków organizacji,
 • prowadzenie arbitrażu branżowego na koszt organizacji,
 • utworzenie systemu wymiany informacji handlowo – technicznej pomiędzy członkami organizacji,
 • egzekwowanie branżowego kodeksu etycznego m.in. poprzez działanie Sądu Dyscyplinarnego. 
X