Nowe zasady dotyczące egzaminowania napełniaczy butli.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze  i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1008) od dnia 1 czerwca 2019r. obowiązują nowe zasady dotyczące egzaminowania napełniaczy butli. Następuje zmiana formy egzaminu – do dnia 1 czerwca egzamin składał się wyłącznie z części ustnej, natomiast obecnie praktyczną część ustną poprzedza test pisemny. Następuje również zmiana okresu ważności zdobytych zaświadczeń kwalifikacyjnych – zaświadczenia wydawane po 1 czerwca są ważne przez 10 lat, natomiast zaświadczenia wydane wcześniej zachowują ważność przez okres najbliższych 5 lat. Został opublikowany nowy formularz wniosku o sprawdzenie kwalifikacji i wydłużył się okres oczekiwania na wyznaczenie terminu egzaminu przez Urząd Dozoru Technicznego – wynosi on aż 30 dni roboczych od dnia przyjęcia kompletu dokumentów. 


X