Walne Zebranie Członków KFCh, Gdynia 2019

Walne Zebranie Członków Krajowego Forum Chłodnictwa (WZC), odbyło się 31 maja 2019 roku w Hotelu Nadmorskim w Gdyni. Uczestniczyło w nim 44 z ponad 110 Członków KFCh.

Część formalna rozpoczęła się wraz ze sprawozdaniem Zarządu za rok ubiegły, które prezentował Prezes Zarządu KFCh Wojciech Żmigrodzki [DANFOSS] . Sprawozdania złożyli także Przewodniczący: Rady Nadzorczej Andrzej Sadowski [Sadowski] i Sądu Dyscyplinarnego Przewodnicząca Sądu Dyscyplinarnego Elżbieta Polak [IBPRS].

Wszystkie organy KFCh uzyskały absolutorium z wykonywanych obowiązków oraz zostały zatwierdzone ich sprawozdania – uchwałami WZC.

Kluczowe zadania KFCh w najbliższym czasie

Cele merytoryczne

W wyniku dyskusji dotyczącej określenia zagadnień obecnie najistotniejszych dla członków Forum i całej branży chłodniczej, wybrane zostały:

 • Zagadnienia BHP w branży chłodniczej
 • Narzędzia do realizowania zadań sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska.
 • Stworzenie we współpracy z UDT, właściwej, spójnej interpretacji przepisów unijnych i krajowych (różne oddziały Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) różnie je interpretują).

Realizacja zadań będzie się opierać na zorganizowanych „grupach roboczych” powołanych do realizacji ww tematów. Ich zadaniem będzie opracowanie: przewodników/ poradników dotyczących danych zagadnień i realizacja szkoleń poświęconych przenoszeniu wiedzy.

Cele organizacyjne

Prezes KFCh Wojciech Żmigrodzki zwrócił uwagę na potrzebę pilnego zorganizowania pracy Biura KFCh w tym zrekrutowanie właściwych osób i stworzenie nowej, funkcjonalnej strony internetowej. z panelem administracyjnym użytkownika w ramach każdej firmy członkowskiej. Dzięki nowej stronie, każdy Członek Związku będzie mógł samodzielnie uaktualniać swoje dane oraz prezentować informacje o swojej firmie. Zakłada się także tego typu dostęp oraz narzędzia dla Centrów Szkoleń i Certyfikacji działających w ramach KFCh, co pozwoli na szersze przekazywanie informacji o terminach oraz tematyce prowadzonych szkoleń, oraz przez uczelnie współpracujące z Forum (np. w zakresie informacji o praktykach studenckich czy legislacji). Rozmawiano także o wdrożeniu narzędzi  komunikacyjnych wspierających pracę grup roboczych.

Prezentacje merytoryczne

Wzbogaceniem corocznego spotkania branży były prezentacje merytoryczne przygotowane przez Członków Zarządu KFCh i zaproszonych gości.

Pan Grzegorz Michalski [GEA] Członek Zarządu KFCh przedstawił informację o pracach AREA (Wizja AREA 2025).

Na spotkaniu AREA w dniu 4.05.2019 r. omówione zostały cele organizacji na najbliższe lata,  a przede wszystkim zaprezentowana wizję i podstaw strategii,AREA do 2020 roku. , Ma to zapewnić spójność pracy AREA z potrzebami i celami członków, umożliwić zaprezentowanie branży instalacyjnej RACHP (Refrigeration – Air Conditioning – Heat Pumps) i nowo wybranym decydentom Unii Europejskiej. Branża ta jest obecna we wszystkich aspektach życia, jest istotna dla naszego komfortu, zdrowia i życia. Jako podstawy strategii określono:

 • czynniki chłodnicze – skuteczne przejście na czynniki alternatywne, o wysokiej sprawności, umożliwiające redukcję emisji gazów cieplarnianych,
 • zrównoważony rozwój - wsparcie wykorzystania rozwiązań i źródeł energii o wysokiej sprawności w całym okresie użytkowania,
 • kapitał ludzki - wsparcie członków w zatrudnianiu zaangażowanego i wykwalifikowanego personelu,
 • ramy prawne - wsparcie dla stworzenia właściwych, spójnych ram prawnych i  normalizacji.

Pan Robert Grejcz [EMERSON] Członek Zarządu KFCh wystąpił z tematem „Normy bezpieczeństwa i wymagania dotyczące komponentów do zastosowań z czynnikami palnymi A2L&A3”

W prezentacji zostały omówione normy bezpieczeństwa:

 • Normy ogólne - grupujące standardy bezpieczeństwa dla wielu aplikacji  (EN 378)
 • Normy bezpieczeństwa dotyczące szczególnych produktów.

Ponadto zwrócono uwagę na bezpieczeństwo dotyczące stacjonarnych urządzeń chłodniczych wykorzystujących czynniki palne, w zakresie:

 • Kompetencji ludzi obsługujących instalacje z czynnikami palnymi (EN 13313:2010 – obecnie aktualizowana)
 • Limitów napełnień dla ograniczenia wystąpienia nieszczęśliwych wypadków
 • Wystrzegania się gorących powierzchni, celem uniknięcia zapłonu czy dekompozycji czynnika chłodniczego
 • Wystrzegania się źródeł zapłonu poza obszarem gorących powierzchni dla uniknięcia zapłonu wyciekającego czynnika

Podkreślono także, że normy określające wymagania bezpieczeństwa są czasami bardziej restrykcyjne niż wymogi ATEX, zaś wymogi ATEX mają wyższe wymagania od norm EN. Zasygnalizowane zostały ogólne założenia dwóch Dyrektyw ATEX:

 • Dyrektywy 1999/92/EC dotyczącej „Środowiska pracy”
 • Dyrektywy 2014/34/EU ATEX dotyczącej „Urządzeń”

 

Pan Dariusz Skobot i Tomasz Klinkosz z Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Gdańsku zaprezentowali temat „Ocena zgodności zespołów ciśnieniowych instalacji chłodniczych – aspekty formalne i techniczne”

Omówiono zagadnienia oceny zgodności w kontekście Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2016 r. poz. 542).  W szczególności zaprezentowano obszar obowiązywania (jakich urządzeń oraz instalacji dotyczy), podstawowe definicje, procedurę oceny zgodności zespołów ciśnieniowych. Następnie pan Klinkosz omówił, kiedy może nastąpić scalenie instalacji w zespół w miejscu jej użytkowania oraz badania odbiorcze i podsumowano jakie wymagania powinien spełnić zespól ciśnieniowy instalacji ziębniczej. Na koniec omówiono typowe błędy popełniane przy ocenie zgodności, graniczne parametry dopuszczalne dla zespołu instalacji ziębniczej oraz kategoryzację rurociągów technologicznych w isnatlacjach z dwutlenkiem węgla wg. PED.

Prof. dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz z Politechniki Białostockiej wraz z Panami: dr inż. Jerzym Gaganem i dr. inż. Kamilem Śmierciewem – pracownikami naukowymi Politechniki Białostockiej, przedstawił informacje o pracach podejmowanych w obszarze poligeneracji – wykorzystania ciepła odpadowego.

USTAWA z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej Kogeneracji (DZ.U. z 10.01.2018 r., poz. 42), określa zasady udzielania wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji oraz wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Politechnika Białostocka rozwija technologię produkcji chłodu z ciepłą odpadowego i niskotemperaturowego.

Przekazano także informację o szkoleniach F-gazowych prowadzonych w Uczelni w ramach dydaktyki.

Uroczysta kolacja

WZC 2019 dopełniła tradycyjnie uroczysta kolacja - jak zawsze w dobrej atmosferze i w miłym towarzystwie.


X