Walne Zebranie Członków KFCh, Warszawa 2018

 
Zarząd KFCh - X Kadencji w komplecie - tuż po tegorocznych wyborach 2018: 

  
 
Władze KFCh X Kadencji z gratulacjami sukcesu wyborczego:
 1. Zarząd
  Prezes:
  Wojciech Żmigrodzki

  Członkowie Zarządu: 
  Grzegorz Michalski - Wiceprezes, 
  Robert Grejcz,  
  Andrzej Żółciak,  
  Wacław Maniawski.
   
 2. Rada Nadzorcza:
  Andrzej Sadowski (Przewodniczący),
  Marian Marek Czarnacki, 
  Jerzy Stachowiak, 
  Włodzimierz Piekarek,
  Marek Cyniak, 
  Sylwia Międlar,
  Zbigniew Stoś).

 3. Sąd Dyscyplinarny:
  Elżbieta Polak (Przewodnicząca), 
  Karol Bem, 
  Jan Hapka, 
  Arkadiusz Krajka,
  Przemysław Grobelny.

Walne Zebranie Członków Krajowego Forum Chłodnictwa odbyło się 18 maja 2018 roku w Hotelu Mercure Grand w Warszawie. Uczestniczyło w nim 54 firm z ponad 120 Członków KFCh. Członkowie Forum działają w ponad 60 miastach w Polsce, a ponad 70% z nich to firmy serwisowe. Prezes Zarządu KFCh Robert Grejcz [Emerson] powitał uczestników WZC.Do Prezydium Walnego Zebrania Członków (WZC) jednogłośnie wybrano Andrzeja Sadowskiego (Przewodniczący) [SADOWSKI], funkcję sekretarza pełniła w nim Elżbieta Polak [Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie im. prof. Wacława Dąbrowskiego ZAKŁAD TECHNOLOGII i TECHNIKI CHŁODNICTWA].  Część formalna rozpoczęła się wraz ze sprawozdaniem Zarządu KFCh za rok ubiegły, które prezentował Robert Grejcz jako Prezes Zarządu, a w części finansowej Wacław Maniawski [Elektronika] pełniący funkcję Członka Zarządu ds. finansowych.


 


Sprawozdania złożyli także Przewodniczący: Rady Nadzorczej Marek Czarnacki [Anmark] i Sądu Dyscyplinarnego Andrzej Sadowski [Sadowski].Wszystkie organy KFCh uzyskały absolutorium z wykonywanych obowiązków oraz zostały zatwierdzone ich sprawozdania – uchwałami WZC.  
 
Wzbogaceniem corocznego spotkania branży było omówienie działalności i inicjatyw międzynarodowych organizacji AREA i EPEE, do których przynależy KFCh.
 
Robert Grejcz poinformował zebranych o przystąpieniu KFCh do EPEE i przybliżył strukturę organizacyjną tej organizacji: 
 


Grzegorz Michalski, Wiceprezes KFCh [GEA] przekazał najnowsze wieści z AREA: 
 


Powitano także obecnego na sali nowego Członka KFCh – firmę VENALIMA, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Tomasza Olejnika. Przystąpienie do grona firm KFCh stanowi nobilitację i jest potwierdzane emblematem, który w swoich biurach posiadają wszystkie firmy KFCh.Ostatnia formalną część Walnego Zebrania Członków upłynęła pod hasłem uchwalenia budżetu  i tym na co oczekiwano przez cały dzień - a więc WYBORY DO WŁADZ KFCH X KADENCJI.

Emocje sięgnęły zenitu gdy w pierwszym głosowaniu na Prezesa Zarządu dwóch kandydatów otrzymało równą liczbę głosów !
Komisja Skrutacyjna miała pełne ręce roboty, ale druga tura wyborów przyniosła rozstrzygnięcie.


  
Walne Zebranie Członków to najlepsze miejsce na poruszenie bieżących zagadnień dotyczących branży chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła. Zwracno uwagę na wzrost cen czynników chłodniczych i kradzieże czynników chłodniczych oraz na nadal niejednolitą praktykę odnośnie konieczności posiadania uprawnień budowlanych przy wykonywaniu instalacji chłodniczych. Padały propozycje mające na celu wzmocnienie działań KFCh. 
 


    

Istotnym uzupełnieniem były wystąpienia gości Walnego Zebrania Członków.

Janusz Kałuża [Chemours]omówił rynek czynników chłodniczych w UE oparty na Rozporządzeniu UE nr 517/2014. Przedstawił scenariusz redukcji kontyngentów f-gazowych i właściwości i zastosowanie czynników chłodniczych Opteon jako zamienników dla R-404A / R-507, R407C, R410A oraz dla R-134a. Omówił czynniki chłodnicze z grupy A2L – jako umiarkowanie palne opcje dla R134a, R407C, R404A, R410A oraz odniósł się do bezpieczeństwa przy ich stosowaniu. 

Rafał Lewandowski [Rywal RHC] zaprezentował swoją firmę i jej dokonania na rynkach międzynarodowych. Przedstawił technologie lutowania, zwracając uwagę na dobór właściwych materiałów, co może mieć wpływ na powstawanie nieszczelności lub ich redukowanie. Zarekomendował dla zastosowań chłodniczych i w klimatyzacji luty srebrne, względnie tańsze miedziano-fosforowe lub srebrno-miedziano-fosforowe. Omówił także specyfikacje poszczególnych rodzajów lutów oraz właściwe sposoby ich stosowania oraz nowości rynkowe w tym zakresie. W dalszej części prezentacji przedstawione zostały generatory wodoru – jako urządzenie wytwarzające z wody mieszankę  tlenowo-wodorową. Ze względu na właściwości gazów nadające się do lutowania instalacji miedzianych oraz ofertę dotyczącą tych urządzeń i zachęcał do ich stosowania.

Dr hab. Grzegorz Mizera [Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk] wygłosił prelekcję „Rewolucja freonowa a urządzenia chłodnicze dla polskiego rolnictwa”. Przedstawił podstawy przechowywania warzyw i owoców. Wskazał na znaczenie właściwej cyrkulacji powietrza i omówił wymagania eksploatacyjne. Omówił zalety i wady tradycyjnych chłodni. Zdefiniował założenia i omówił rodzaje innowacyjnych urządzeń dla innowacyjnego sposobu chłodzenia oraz czynniki chłodnicze mające w nich zastosowanie. Przedstawione zostały bieżące prace badawcze, w których uczestniczy prelegent, poparte m. in. pozytywną opinią Instytutu Ogrodownictwa w Skierniewicach.


WZC 2018 dopełniła tradycyjnie uroczysta kolacja - jak zawsze w dobrej atmosferze i w miłym towarzystwie.X