Wejście w życie nowelizacji ustawy f-gazowej

Nowelizacja ustawy f-gazowej dostosowująca w pełni krajowe przepisy do Rozporządzenia UE nr 517/2014 weszła w życie 23 października 2017 r.

Podsumowanie wprowadzanych zmian zawiera zestawienie przygotowane przez Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu w uzgodnieniu z Ministerstwem Środowiska:

1. Zgodnie z art. 1 pkt 10) tej ustawy wprowadzającym do zmienianej ustawy nowy artykuł 13a podmiot wprowadzający do obrotu (w UE) F-gazy (czyli substancje z Załącznika I do Rozporządzenia (EU)517/2014 i mieszaniny zawierające te substancje) lub pozostałe F-gazy (czyli substancje z Załącznika II do Rozporządzenia (EU)517/2014 i zawierające je mieszaniny) jest zobowiązany na podstawie art. 7 ust. 2 tego Rozporządzenia do przedstawienia w chwili wprowadzania do obrotu tych gazów dokumentu podpisanego przez swojego uprawnionego przedstawiciela zawierającego oświadczenie, że trifluorometan (HFC-23) wyprodukowany jako produkt uboczny podczas procesu produkcyjnego tych gazów, w tym podczas produkowania substratów do ich produkcji, został zniszczony lub odzyskany w celu późniejszego zastosowania zgodnie z najlepszymi możliwymi technikami. Służby celne w ramach prowadzonych kontroli przywozu tych gazów i przestrzegania przepisów Rozporządzenia (EU)517/2014 w tym zakresie (w tym przepisów dotyczących kontyngentów oraz oznakowania) będą sprawdzały przed ich dopuszczeniem celnym do swobodnego obrotu w UE czy ten podmiot posiada taki dokument.

2. Zgodnie z tym samym artykułem tej ustawy sprzedawca niehermetycznie zamkniętych urządzeń (chodzi tu przede wszystkim, ale nie tylko, o urządzenia klimatyzacyjne typu „split”) napełnionych F-gazem jest zobowiązany:

(a) jeśli sprzedaż jest dokonywana na rzecz podmiotu uprawnionego do wykonywania usługi instalowania takiego urządzenia - do zażądania od kupującego okazania certyfikatu dla przedsiębiorców tego podmiotu,

(b) jeśli sprzedaż nie jest dokonywana na rzecz podmiotu uprawnionego do wykonywania usługi instalowania takiego urządzenia - do zażądania od kupującego takie urządzenie okazania umowy o wykonanie usługi instalowania zawierającej dane o urządzeniu, jakie ma być zainstalowane oraz 

- jeśli umowa na usługę instalowania będzie zawarta z osobą prawną - informację o nazwie i numerze certyfikatu dla przedsiębiorców  tej osoby prawnej,

- jeśli umowa  na usługę instalowania będzie zawarta z osobą fizyczną – informację o nazwie i numerze certyfikatu dla personelu,

(c) zarówno w przypadku (a) jak i w przypadku (b) do prowadzenia rejestru sprzedanych urządzeń i przechowywania kopii umów lub certyfikatów przez 5 lat od daty zakupu i do udostępniania ich na żądanie funkcjonariuszy  Inspekcji Ochrony Środowiska.

3. Zgodnie z art. 1 pkt 9) tej ustawy zmieniającym ust.1 artykułu 13 zmienianej ustawy podmioty wprowadzające na terytorium RP pojemniki zawierające F-gazy oraz produkty i  urządzenia zawierające F-gazy lub od nich uzależnione są zobowiązane do ich oznakowania w języku polskim oraz dołączenia instrukcji dotyczącej ich przeznaczenia i stosowania sporządzonej w języku polskim. Zarówno oznakowanie, jak i informacje zawarte w instrukcji powinny być zgodne z wymaganiami Art. 12 Rozporządzenia (UE)517/2014 oraz Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE)2015/2068.

4. Zgodnie z art. 6 ust. 3 Rozporządzenia (UE)517/2014 sprzedawcy F-gazów są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej ich nabywców jeśli F-gaz jest nabywany w celu wykonywania czynności wymagających posiadania certyfikatu. Dokumentacja powinna zawierać informacje o ilości nabytego F-gazu oraz numer certyfikatu nabywcy i być przechowywana przez okres 5 lat i udostępniana na żądanie funkcjonariuszy Inspekcji Ochrony Środowiska.

 


X