Walne Zebranie Członków - Toruń 2017

Walne Zebranie Członków Krajowego Forum Chłodnictwa odbyło się 19 maja 2017 roku w Hotelu Mercure Centrum w Toruniu. Uczestniczyło w nim 49 firm z ponad 120 Członków KFCh oraz zaproszeni goście i media branżowe przywitanych przez Prezesa Zarządu KFCh Roberta Grejcza [Emerson]. Członkowie Forum działają w ponad 60 miastach w Polsce, a ponad 70% z nich to firmy serwisowe.


Obrady jako Przewodniczący poprowadził Józef Kisielnicki [Kliweko], któremu funkcję tę zebrani powierzyli jednogłośnie zaś funkcję Sekretarza pełnił Marek Czarnacki [Anmark]. Smutnym akcentem rozpoczynającym tegoroczne zebranie było wspomnienie Członka Sądu Dyscyplinarnego KFCh Bolesława Gazińskiego [Systherm], któremu zebrani oddali cześć minutą ciszy.

Część formalna rozpoczęła się wraz ze sprawozdaniem Zarządu KFCh za rok ubiegły, które prezentował Robert Grejcz jako Prezes Zarządu, a w części finansowej Wacław Maniawski [Elektronika] pełniący funkcję Członka Zarządu ds. finansowych.Została zaprezentowana działalność Forum z ostatnich miesięcy obejmująca dążenia do rozpoczęcia finalnego dostosowania krajowej legislacji do Rozporządzenia UE nr 517/2014 oraz udział na zaproszenie Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Rozwoju w zapoczątkowanych wiosną br. konsultacjach projektu zmiany krajowej legislacji f-gazowej. Wskazano także wystąpienia kierowane do Ministerstwa Energii w zakresie kształtowania polityki energetycznej na szczeblu krajowym i unijnym w celu wsparcia pomp ciepły i poligeneracji z wykorzystaniem chłodu jako OZE oraz odnośnie tworzenia klastrów energetycznych.
Nadmieniony został także udział KFCh w tworzeniu stanowisk branżowych w ramach AREA odnośnie zmian dyrektyw:
nr 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RES), nr 2010/31/EU w sprawie
charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), nr 2012/27/EU w sprawie efektywności energetycznej (EED).
Centra szkoleniowe działające pod patronatem KFCh w roku ubiegłym przeszkoliły kilkutysięczną rzeszę zainteresowanych pozyskaniem certyfikatów f-gazowych, których pozyskanie stało się możliwe w naszym kraju. Zebrani zostali również poinformowani także prelekcji KFCh na centralnym szkoleniu Służby Celnej w Krakowie, której celem było zwrócenie uwagi na narastający problem przemytu nielegalnych czynników chłodniczych (w tym R-22).


Członkowie nominowani przez Forum zasiadają w Komitetach Odwoławczych powołanych przez Ministerstwa Rozwoju w zakresie certyfikacji f-gazowej – Grzegorz Michalski [GEA] oraz Aleksander Archanowicz [Daikin] w zakresie certyfikacji i akredytacji OZE. Obecnie zaś na ukończeniu jest procedura zatwierdzenia eksperta KFCh do Komitetu Technicznego nr 63 – Elektryczny Sprzęt Powszechnego Użytku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Sytuacja finansowa doznaje po raz kolejny poprawy co znalazło odzwierciedlenie w zaprezentowanym wykonaniu budżetu za rok 2016 z przekroczeniem jego założeń.

Sprawozdania złożyli także Przewodniczący: Rady Nadzorczej Marek Czarnacki i Sądu Dyscyplinarnego Andrzej Sadowski [Sadowski].

Wszystkie organy KFCh uzyskały absolutorium z wykonywanych obowiązków oraz zostały zatwierdzone ich sprawozdania – uchwałami WZC.


Powitano także obecnych na sali nowych Członków KFCh – firmy Frigo Consulting oraz Chłodnictwo-Klimatyzacja Janusz Szymański, których przedstawicielom zostały wręczone emblematy KFCh. Jak wiadomo, nie każdy chętny może stać się Członkiem Forum, a przyjęcie do grona firm KFCh stanowi nobilitację i formę docenienia przystępującej firmy.
 

Walne Zebranie Członków jest co roku najlepszym miejscem na poruszenie bieżących zagadnień dotyczących branży chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła. W tym roku dominowała tematyka związana z czynnikami chłodniczymi oraz kontrolami prowadzonymi przez Urząd Dozoru Technicznego w firmach certyfikowanych f-gazowo i stawiane podczas nich wymagania. Pierwsze z wystąpień Janusza Kałuży [Ring PR] dotyczyło nowych czynników o niskim GWP. 
 


Wzbudziło ono bardzo duże zainteresowanie zgromadzonych obejmując także harmonogram redukcji HFC i system kontyngentów oraz zakazy stosowania HFC w kolejnych latach na podstawie Rozporządzenia UE Nr 517/2014. Prelegent podał także liczne praktyczne przykłady udanych zastosowań czynników chłodniczych o niskim GWP w instalacjach i tego jak zastępują one f-gazy dotychczas powszechnie stosowane. Po wystąpieniu miała miejsce dyskusja dotycząca aktualnej dostępności czynników chłodniczych i ich cen oraz przewidywań i tendencji w tym zakresie. Członkowie Forum wyrazili zaniepokojenie obecną sytuacją w kontekście wzrastających cen czynników chłodniczych, co jest często trudne do zaakceptowania przez odbiorców końcowych świadczonych usług. Istotnym dopełnieniem zaś problematyki czynnikowej było wystąpienie Prezesa Zarządu Roberta Grejcza [KFCh], który zaprezentował węglowodory stosowane w chłodnictwie i kwestie związane z bezpiecznym ich stosowaniem. 
 


Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja dokonana przez przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego. Krzysztofa Waligórskiego [UDT Oddział w Bydgoszczy], który przedstawił certyfikację f-gazową dla personelu i firm. Przekazał jakie wymagania ma UDT podczas okresowych kontroli przeprowadzanych w firmach certyfikowanych f-gazowo skupiając się na kwestii posiadania właściwych procedur. Podczas ożywionej dyskusji po swoim wystąpieniu prelegent był wspomagany przez Dariusza Cendlewskiego [Centrala UDT w Warszawie]. Zebrani nie mogli nie wykorzystać tak dogodnej okazji spotkania z tak mocnym składem UDT do rozstrzygnięcia swoich wątpliwości, a jednocześnie przedstawienia sytuacji w branży. Zagadnień dyskusyjnych nie zabrakło – należały do nich m. in. kwestia instalacji urządzeń chłodniczych i powiązana z nią konieczność posiadania certyfikatu f-gazowego, częstotliwość kontroli u operatorów urządzeń chłodniczych oraz zaświadczenia UDT dla osób dokonujących odzysku czynników chłodniczych do butli czy też uprawnienia w zakresie lutowania twardego oraz niejednolite wymagania stawiane przez terenowe oddziały UDT.

 

W przerwach pomiędzy poszczególnymi częściami Walnego Zebrania i w kuluarach prelegenci byli rozchwytywani i chętnie odpowiadali na stawiane pytania. Członkowie Forum, którzy mieli dobrą okazję także by odnowić dotychczasowe kontakty i nawiązać nowe.

Ostatnia część Walnego Zebrania Członków upłynęła pod hasłem uchwalenia budżetu na rok kolejny i kontynuacji dyskusji wywołanych tematyką prezentacji.

Zwieńczeniem całodziennych obrad była tradycyjnie uroczysta kolacja, którą w wyśmienitych humorach i przy lampkach wina zakończono z początkiem dnia kolejnego ...X