Konsultacje AREA w sprawie zmian dyrektyw unijnych RES, EPBD i EED

W ramach konsultacji unijnego pakietu Clean Energy Package AREA przekazała stanowisko w sprawie zmian: 
1. Dyrektywy nr 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RES) - popierając jej cele     
    zwłaszcza w zakresie zwiększenia roli pomp ciepła.
2. Dyrektywy nr 2010/31/EU w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) - opowiadając się za zachowaniem    
    dotychczasowych progów obowiązkowych kontroli oraz przeciw bezwzględnego zastąpienia obowiązku okresowych kontroli
    poprzez obowiązek instalacji automatycznych systemów kontroli.. Ponadto by uniknąć nagromadzenia kontroli zaproponowano 
    integrację kontroli w nawiązaniu do obowiązków wynikających z Rozporządzenia nr 517/2014.
3. Dyrektywy nr 2012/27/EU w sprawie efektywności energetycznej (EED) - popierając rozwiązania mające na celu lepszą kontrolę     zużycia energii w chłodnictwie i ciepłownictwie.
X