Aktualności KFCHDecyzją Zarządu KFCh uruchomiono III edycję Firmowych f-gazowych certyfikatów zgodności KFCh z datą ważności 30.06.2014r. - 30 VI 2013


Konsultacje projektu warunków technicznych budynków w zakresie klimatyzacji w ramach Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki - 11 VI 2013 - dr Andrzej Sadowski


Tegoroczne Walne Zebranie Członków KFCh miało miejsce w Krakowie - 17 V 2013


KFCh przekazało polskim europarlamentarzystom stanowisko wypracowane w ramach AREA Członkom Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Bezpieczeństwa Żywności i Zdrowia Publicznego (ENVI)  - 25 III 2013.


Udział w unijnych konsultacjach AREA dotyczących przyjęcia stanowiska i przekazania go Parlamentowi Europejskiemu w zakresie projektowanej unijnej legislacji f-gazowej - 15-19 III 2013 - Wojciech Żmigrodzki - Prezes Zarządu, Grzegorz Michalski Członek Zarządu KFCh (w oparciu o dotychczasowe konsultacje w ramach Zarządu KFCh i Zespołów Konsultacyjnych KFCh).


KFCh odmówiło zajęcia stanowiska odnośnie projektu Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny (w zakresie zakazu stosowania metanolu m.in. w środkach czyszczących i płynach do spryskiwaczy) - ze względu na zbyt krótki okres konsultacyjny w przedmiocie pozostającym poza podstawowym obszarem działania KFCh - 15 III 2013.


KFCh przekazało do Ministerstwa Gospodarki w sprawie do projektu Rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczące wymagań ekoprojektu  dla  ogrzewaczy  i  podgrzewaczy wody - Lot 1 i 2 (w tym pompy ciepła) - 13 III 2013 - Grzegorz Michalski - Członek Zarządu, Józef Kisielnicki i Aleksander Archanowicz - Zespół Konsultacyjny KFCh ds. odnawialnych źródeł energii, Jerzy Stachowiak i Bolesław Gaziński - Zespół Konsultacyjny KFCh ds. szkoleń, certyfikacji i uprawnień zawodowych. 

X